Trang chủ > Đăng nhập

Chọn một đăng nhập

Cổng thông tin tài nguyên đối tác kênh Antunes

Sử dụng Cổng thông tin đối tác kênh Antunes để truy cập tài nguyên kỹ thuật số và truy cập hội thảo trên web với tư cách là đại diện và nhà phân phối bán hàng của Antunes. Nhấn vào đây để truy cập Cổng thông tin tài nguyên đối tác kênh Antunes.

Đăng nhập tự phục vụ khách hàng

Sử dụng trang web Tự phục vụ của Khách hàng để đặt và xem xét các đơn đặt hàng của công ty bạn cho các bộ phận và thiết bị. Để sử dụng trang web Tự phục vụ khách hàng, bạn phải đặt trình duyệt của mình để cho phép các cửa sổ bật lên. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với Antunes miễn phí theo số (800) 253-2991. Nhấn vào đây để truy cập Đăng nhập tự phục vụ khách hàng.

Đăng nhập dịch vụ kỹ thuật

Sử dụng trang Dịch vụ Kỹ thuật để truy cập thông tin dịch vụ và đào tạo bổ sung về thiết bị Antunes, bao gồm hướng dẫn kỹ thuật, sơ đồ đi dây, danh sách bộ phận, v.v. Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Antunes theo số điện thoại miễn phí (800) 253-2991. Nhấn vào đây để truy cập Đăng nhập dịch vụ kỹ thuật.